Vårt ansvar

En digital allemansrätt

NYHETSBYN.se®  tar ett ansvar för allas rätt att skapa och dela värde tillsammans på nätet. Alla har rätt att ta del av den ekonomiska möjlighet som nätet ger.
 

Lokalsamhället

NYHETSBYN.se®   tar ett ansvar för att främja en social, kulturell och ekonomisk utveckling.  Det sker genom att vara en kanal för det fria ordet och att det blir enkelt och lönsamt för lokala företag att stödja barn, och ungdomars utveckling inom föreningslivet.

NYHETSBYN.se®   ska främja lokal demokrati genom att göra dialogen mellan invånare och politiker enkel.
 

Barn och ungdomar och ideella föreningar

NYHETSBYN.se®   tar ett långsiktigt ansvar för att medverka till finansieringen av ideella [1] föreningars breda barn- och ungdomsverksamhet. Alla barn och ungdomar har rätt till den omsorg som idrottsrörelsen kan ge. Gemenskap, glädje, kamratskap, fysisk träning och samvaro med vuxna är en bra väg in i samhället.

Utanförskap, kriminalitet, missbruk ska motverkas med god vilja och kraft. Pengar ska därför inte vara ett hinder för att familjer eller föreningar ska kunna satsa på en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Sverige.

Idag skapas enorma skattefria vinster på internetreklam i Sverige som sedan tillfaller ett fåtal ägare till de globala nätföretagen i USA

NYHETSBYN.se®  tar ett ansvar för att ideella föreningar i Sverige ska ta en del av allt mer ökade intäkterna av internetreklam.

NYHETSBYN.se®   avbryter samarbetet med föreningar där det förekommer diskriminering[2], kränkningar, innebär förtroendeskada eller som inte är ideell enligt Skatteverkets definition.
 

Lokal journalistik

NYHETSBYN.se®  ska värna om och utveckla en levande lokaljournalistik.

En mångfald av journalister är en nödvändig förutsättning för kunskap, utveckling och demokrati i Sverige. Produkt- och priskonkurrensen från nya globala nätföretagen har skapat en kraftig motvind för lokala medier och det är en farlig utveckling.

NYHETSBYN.se® tar ett ansvar för att möta den globala konkurrensen för lokal media. Det sker genom en ny samarbetsmodell där intäkterna delas mellan dem som bidrar och utan dyra mellanhänder som ger lägre kostnader. Delningsekonomi är nytt begrepp inom ekonomin som passar bra här.

NYHETSBYN.se®  ska ge bra journalister inkomster som går att leva på.
 

Besökarna

NYHETSBYN.se®   tar ett ansvar för att de som ser reklamen på nyhetsbyn.se ska känna att annonserna gör gott för den lokala orten. Annonsörerna ger ekonomiskt stöd till det lokala föreningslivet och till det fria ordet. När besökare uppmärksammar reklamen ger det intäkter som går tillbaka till samhället.

NYHETSBYN.se®  tar ett ansvar för att besökarna själva ska få bestämma om de vill få ytterligare reklam av de medverkande företag eller inte.
 

Annonsörer

NYHETSBYN.se®  tar ett ansvar för att alla företag, små eller stora, enkelt ska kunna ta ett lokalt samhällsansvar. När priset för reklamen avgörs av företagets omsättning får alla råd. Priset ska inte utestänga någon som har viljan att hjälpa till. Reklamintäkten blir sedan till sponsring för föreningen.

NYHETSBYN.se®  tar ett ansvar för annonsörerna ska få mer värde tillbaka av pengar till sponsring. Pengar till idrottsföreningar medför ett minskat krav på pengar från familjer med barn och ungdomar i idrotten. Det innebär att annonsörernas erbjudanden möts med välvilja och föreningarna hjälper till att marknadsföra annonsörernas erbjudande.
 

Alla som laddar upp innehåll

NYHETSBYN.se®   ska vara en arena för det fria ordet.  Alla har rätt att ladda upp artiklar, debatter, foton, videor med mera, inte bara föreningarna. De som laddar upp ett eget innehåll behåller publiceringsrätten till sitt eget material.

Det sker ingen gallring av uppladdat material av redaktörer eller ägare, givet att den följer svensk lag; Upphovsrättslagen, Yttrandefrihetsgrundlagens[3] regler för ansvarig utgivare och Lagen om elektronisk anslagstavla[4].

NYHETSBYN.se®   tar ett ansvar, för att skydda de som vill vara anonyma, enligt reglerna i Yttrandefrihetsgrundlagen. 

NYHETSBYN.se®   tar ett ansvar för att betala den som laddar upp innehåll efter det reklamvärde som innehållet skapar. Det sker med de reklamintäkter som är reserverade för det ändamålet.
 

Ansvaret mot varandra

NYHETSBYN.se®   tar ett ansvar för att motverka hot och kränkningar på nätet[5]. Det kan gälla spridning av hämndporr, nakenbilder, obduktionsbilder och andra kränkande uppgifter.

Hot innebär även hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer eller nakenbilder.

Svensk Delningsekonomi AB[6] ansvarar för att så sker genom att inte publicera eller att ta bort sådant material. En medlem som medvetet bryter mot svensk lag, trots påpekande om överträdelse, kommer att stängas av.
 

Ägarna

NYHETSBYN.se®   har enbart finansierats med privat kapital av ägarna i C2B Fair Innovations AB. Ansvaret för finansieringen har tagits av ett femtiotal småsparare och företagare som har ställt sig bakom Vårt lokala program.

NYHETSBYN.se®   innebär en finansiell risk för ägarna. Ägarna har rätt att få avkastning på satsat kapital, som utdelning eller som ökat aktievärde. Det kan se från de 20% som går till Svensk Delningsekonomi AB. Pengarna går till support,  service, drift, produktutveckling och finansiering. Styrelsen i C2B Fair Innovations AB tar ett ansvar att följa Aktiebolagslagen och svensk skattelagstiftning.  

 

 

 

[1] Vi utgår här från skattelagstiftningens definition: http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd104898a3a9c80006965

[2] Se Diskrimineringslagens definition – www.do.se som tar upp kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

[3] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

[4] http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998112-om-ansvar-for-elektroniska_sfs-1998-112

[5] Begreppen är hämtade ur regeringens förslag om ny lagstiftning mot näthat

[6] Svensk Delningsekonomi AB är ett helägt dotterbolag till C2B Fair Innovations AB