Regler för publicering

Medlems rätt att publicera

nyhetsbyn.se® tar ett ansvar för att följa svensk lag. För att få ladda upp ditt innehåll på nyhetsbyn.se® måste du som medlem följa svensk lag. Det är samma regler som TV, radio och tidningar följer.

Den som önskar att bli medlem måste därför godkänna reglerna för publicering. Den som bryter mot reglerna riskerar att medlemskapet upphör och att kontot stängs av.

 

Medlems två alternativ för publicering

Den vanligast varianten är BBS – publicering. Det innebär att medlemmens material publiceras direkt på sajten utan frågor och förhandsgranskning. Det är den vanligast formen som används för alla sociala medier. Bryter medlemmens material emot nyhetsbyn.ses regler för publicering tas materialet bort i efterhand. Det kan också medföra att medlemmen stängs av. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112), eller BBS-lagen som den också kallas, antogs 1998 och gäller för tjänster som elektroniskt förmedlar meddelanden.

Grundlagsskyddad åsiktsfrihet, YGL, innebär att en medlem får publicera anonymt under pseudonym med grundlagsskydd. Du anger då ditt personnummer och begär att ansvarig utgivare ska granska innehållet innan det laddas upp på sajten. Då tar ansvarig utgivare på sig det juridiska ansvaret för innehållet. Lagen kräver att ansvarig utgivare vet vem det är som skriver.

Ansvarig utgivare censurerar inga åsikter, och det finns inga redaktörer, annonsörer eller ägare som har rätt att censurera en inskickad artikel. Syftet är att garantera medlemmen rätten till offentlig åsiktsfrihet.

När artikeln är publicerad är den särskild på sajten med en ram från övrigt innehåll och är märkt med underskriften ”Publicerad i enligt med Yttrandefrihetslagen”.

Om någon vill åtala i domstol på grund av innehållet i artikeln så är det den ansvarige utgivaren personligen som åtalas i domstol. Straffet vid en fällande dom kan bli böter men även fängelse. Den som skrivit artikeln går alltid fri från alla efterräkningar.

 

Medlemsuppgifter

När du registrerar dig hos nyhetsbyn.se® samtycker du till att nyhetsbyn.se® kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204 PuL) samt annan tillämplig lagstiftning.

 • Vid registreringen av medlemskonto anger du en e-postadress och postnummer.
 • För att få pengar för uppladdat material måste du även samtycka till att vi får ditt personnummer. Det kräver Skatteverket.
 • Du kan också publicera anonymt under pseudonym med grundlagsskydd. Du anger då ditt personnummer och begär att ansvarig utgivare ska granska innehållet innan det laddas upp på sajten. Då tar ansvarig utgivare på sig det juridiska ansvaret för innehållet. Lagen kräver att ansvarig utgivare vet vem det är som skriver.


Regler för ladda upp innehåll

1. Du får inte bryta mot förbuden i Tryckfrihetsförordningen (TF) och i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som ligger till grund för vad vi inte får ladda upp. Innehåll som syftar till något av följande får ej laddas upp

 • högförräderi 
 • uppvigling 
 • hets mot folkgrupp 
 • brott mot medborgerlig frihet 
 • olaga våldsskildring 
 • förtal 
 • förolämpning 
 • olaga hot 
 • hot mot tjänsteman 
 • övergrepp i rättssak
 • krigsanstiftan 
 • spioneri 
 • obehörig befattning med hemlig uppgift 
 • vårdslöshet med hemlig uppgift 
 • uppror 
 • landsförräderi eller landssvek
 • landsskadlig vårdslöshet 
 • ryktesspridning till fara för rikets säkerhet   

2. Du får aldrig ladda upp någon annans material eller bilder utan deras tillåtelse. En annan persons eller företags material eller bilder skyddas av Upphovsrätt. En bra förklaring till rättsreglerna avseende upphovsrätten finns också i Regeringens information om rättsreglerna.

3. Att medvetet publicera falska uppgifter eller faktafel i syfte att vilseleda läsarna är ett grovt brott mot våra regler och medför automatisk avstängning.

4. nyhetsbyn.se® tar ett ytterligare ansvar för att motverka hot och kränkningar på nätet[1]. Det sker genom att vi i förväg tillämpar det lagförslag mot näthat som i nuläget ligger på regeringens bord. Hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer eller nakenbilder, spridning av hämndporr, obduktionsbilder och andra kränkande uppgifter är inte tillåtet. Sådant material kommer inte att publiceras eller tas bort så snart det kommit till vår vetskap

 

nyhetsbyn.se® är medlem av det pressetiska systemet i Sverige.

Allmänhetens Pressombudsman (PO) hjälper personer som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar eller tidningars hemsidor. Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en publicering på nyhetsbyn.se® kan vända sig till PO.

I åtskilliga fall görs en utredning som kan leda till att PO överlämnar anmälan till Pressens Opinionsnämnd (PON) med förslag till klander. Om PO avskriver ett ärende kan anmälaren själv överklaga beslutet till PON.

Även publiceringar på Internet kan anmälas, om det företag som ger ut nättidningen finns representerat i Pressens Samarbetsnämnd. PO kan även pröva andra nättidningar som aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet.

Nättidningar som anslutit sig till det pressetiska systemet.

Om en tidning klandras av PON för att ha överträtt de pressetiska reglerna, dvs brutit mot god publicistisk sed, skall den publicera det fällande beslutet.

Syftet med denna publicering är att inför offentligheten ge anmälaren en upprättelse för den publicitetsskada han eller hon utsatts för. För att inte förta effekten av denna upprättelse bör utgivaren avstå från att kommentera eller argumentera mot fällningen i tidningen.


[1] Begreppen är hämtade ur regeringens förslag om ny lagstiftning mot näthat